Studii_cercetări_ghiduri_materiale informative relevante

Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante
1. LEGISLAȚIE
 Legea nr. 361 din 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872
 Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361
 Legea 682/2002, privind protecția martorilor
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41031
 Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea
corupției
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
 H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de
corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de
estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a
impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de
corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate
în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual
de evaluare a incidentelor de integritate:
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204398
 Ghiduri Agenția Națională de Integritate: https://www.integritate.eu/A.N.I.-
interactiv/Ghiduri.aspx
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind CODUL ADMINISTRATIV
pentru consultare accesați următorul link:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925
Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI; Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019
________________________________________
2. PRINCIPII APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ (art. 368 din Codul Administrativ) (.pdf)
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual
din administraţia publică sunt:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii
de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute;
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu
conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi
regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au
obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă,
corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii
de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul
public, în exercitarea funcţiei deţinute;
f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le
este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori
beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii
de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a
bunelor moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii
ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea
diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii
de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost
îndeplinite corespunzător.
_______________________________________
3. NORMELE DE CONDUITĂ PREVĂZUTE DE O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU
COMPLETĂRILE ULTERIOARE